In Läkande hästkrafter, Nyheter

Under hela december kommer vi att ägna oss helhjärtat åt att lyfta exempel på hur våra underbara hästar bidrar till några av de globala målen! 

De Globala målen är agendan för en hållbar utveckling som världens länder enats om för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. I flera av målen bidrar hästar och hästnäringen på flera sätt. Här kommer vi att lyfta några av dem.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

”Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”. Så lyder det tredje globala målet och här bidrar hästarna massor! Visste du att…

 • Hästar bidrar till att människor kommer ut, rör på sig och har en meningsfull fritidssysselsättning. Över en halv miljon svenskar ägnar sig åt hästar på sin fritid. Ridsporten är Sveriges tredje största ungdomsidrott (7–25 år) och en av de största sporterna för personer med funktionsnedsättning.
 • Hästar är idag uppskattade medhjälpare inom rehabilitering, exempelvis för sjukgymnaster. Ridterapi blir ett allt vanligare sätt att behandla patienter som exempelvis behöver bygga upp kroppsfunktioner och bålstabilitet eftersom hästens rörelser kräver ständig “parering” från den som sitter på. Ett skrittpass på 30 minuter ger totalt 3 000 impulser som ryttarens muskler ska parera genom ständig rörelseaktivering.
 • Hästunderstödd rehabilitering är extra effektiv för patienter med hjärnskador. Eftersom en hjärnskada kan påverka talet, balansen och minnet har studier visat att den bästa rehabiliteringen för dessa patienter är aktiviteter som är både meningsfulla och kognitivt utmanande. I samspelet med hästen utmanas deltagarnas mod, det upplevs som meningsfullt och värdigt samtidigt som balans och kroppsrörelser tränas upp genom ridning.
 • Hästen och stallmiljön har visat sig vara läkande för personer som lider av psykisk ohälsa – världens just nu snabbast växande sjukdom. WHO räknar med att psykisk ohälsa kommer att stå för den största sjukdomsbördan i världen år 2030. Hästen ger oss en anledning att komma upp på morgonen, den skapar rutiner och meningsfullhet och låter oss vara den vi är.

 • När vi umgås med hästar frisätts ”må bra”-hormonet oxytocin som har starka stressdämpande och antiinflammatoriska effekter. Studier visar att en behandling med oxytocinpåslag kan vara lika effektfullt som läkemedel.
 • Studier visar att umgänge och med hästar kan bidra till bättre koncentrationsförmåga, bättre sömnkvalitet, mindre aggressionsutbrott, bättre motorik och bättre social förmåga.

Mål 4: God utbildning

”Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”. Så lyder det fjärde globala målet och även här bidrar hästar och gör skillnad. Visste du att…

 • Hästen är idag en uppskattad medhjälpare inom rehabiliteringen och psykiatrin, men visste du att hästar även kan vara en resurs för specialpedagoger och skolan? “Hästunderstött lärande” har visat sig vara effektivt för att motivera barn till lärande men också stärka deras självkänsla och självförtroende.
 • Hästunderstött lärande och stallmiljön har visat sig vara extra effektivt för elever med adhd, add och autism samt personer som lider av depression och ångest. Hästar kräver omvårdnad och rutiner vilket gör att vi kommer upp ur sängen och ut. Hantering av hästar kräver dessutom tydlighet, fokus och ömsesidig respekt samtidigt som vi bygger en relation till hästen, som aldrig dömer eller bedömer våra personligheter…
 • Hästunderstött lärande kan vara en väg tillbaka för så kallade “hemmasittare”, det vill säga barn som av olika anledningar inte går i skolan som de ska. En kartläggning som TV4:s ”Kalla fakta” gjorde 2018 visade att minst 5 500 svenska barn hade längre perioder av ogiltig frånvaro. Idag finns flera inspirerande samverkansprojekt mellan skolan och hästvärlden där elever återfått motivationen och glädjen till lärande.
 • På flera platser i landet erbjuds nyanlända möjligheten att träna på svenskan och lära känna kompisar i sitt nya land genom att komma till stallet. Flera ridskolor erbjuder ridning och andra aktiviteter för asylsökande barn, vilket inte bara främjar språkutveckling och integration utan också ger barnen en känsla av tillhörighet och en meningsfull fritid – två av de viktigaste sakerna för att unga ska må bra visar forskningen.
 • Den stora tillväxten av antalet hästar i Sverige (en femfaldig ökning senaste fyrtio åren) har ökat efterfrågan på välutbildad arbetskraft och idag finns utbildningar på gymnasie-, folkhögskole-, yrkeshögskole-och universitetsnivå samt ett stort utbud av enskilda kurser och utbildningar.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ökad tillväxt

”Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla” så lyder mål 8 och hästar bidrar och gör skillnad. Visste du att…

 

 • Sverige är Europas näst hästtätaste land efter Island i förhållande till antal invånare. Totalt betar, travar och galopperar 360.000 hästar över hela vårt land. Flest hästar finns i Skåne (58.100 st) tätt följt av Västra Götaland (56.400 st) och Stockholm (27.400).
 • Det utbredda intresset för hästen medför en stor efterfrågan på varor och tjänster kopplade till hästen. Nya produkter, yrken och tjänster utvecklas hela tiden och ger grund för ett allt större företagande, vilket inte minst gynnar småföretagare på landsbygden.
 • Med alla positiva spridningseffekter omsätter Sveriges 360.000 hästar idag 72 miljarder kronor, skapar 38 000 jobb och levererar drygt 6 miljarder kronor i skatt.
 • Hästnäringen bidrar med 0,5 procent till Sveriges totala BNP. 2004 var den siffran 0,34 procent vilket visar att hästen bara gör mer och mer nytta för vårt samhälle.
 • Hästnäringen är idag den fjärde största inkomstkällan för det svenska jordbruket och en viktig del i utvecklingen av vår landsbygd. Hästen ger inkomster vid sidan av det traditionella lantbruket vilket möjliggör för människor på landsbygden att kunna bo kvar på och ha ett jobb.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

”Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara” så lyder mål 11. Hästar bidrar och gör skillnad! Visste du att…

 • Undersökningar visar att närvaron av hästar i ett samhälle, till exempel hästar i hästhagar eller en ridskola mitt i storstan, har en lugnande effekt på dess invånare och skapar samtidigt mötesplatser och grönområden som förenar.
 • Många av våra svenska kommuner har fattat galoppen när det kommer till att ta hjälp av hästen för att utföra viktiga samhällstjänster och samtidigt skapa lugn och trygghet. Enligt en undersökning från SLU använder ca 30% av landets kommuner arbetshästar, främst till skogsarbete (50%) men även för snöröjning, parkskötsel, gräsklippning och sophämtning.
 • Hästar och hästnäringen möjliggör visionen om “en levande landsbygd”, vilket länge varit en het politisk fråga både i Sverige och i andra länder. Genom hästar skapas arbetstillfällen, obebodda gårdar får nytt liv och olika hästrelaterade aktiviteter drar turister och blåser liv i glesbygden. Hästen har på så sätt blivit en “brygga mellan stad och land”.
 • Hästen gör ett viktigt (och oavlönat) jobb när det kommer till att hålla våra svenska landskap öppna. Och det är viktigt. Igenväxning av ängs- och naturbetesmark är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Men naturbetesmarker är inte bara värdefulla för biologisk mångfald, utan också för att binda kol som begränsar klimatförändringar.

 

Recent Posts